Máy kiểm tra độ bền rò rỉ-C660M Labthink Việt Nam

Máy kiểm tra độ bền rò rỉ-C660M Labthink được áp dụng chuyên nghiệp để xác định định lượng độ bền bịt kín, chất lượng bịt kín, áp suất nổ, tính nguyên vẹn của bịt kín, khả năng chống nén, lực xoắn và lực khớp/lực tháo rời của nhiều loại gói linh hoạt, gói vô trùng, nắp đóng bằng nhựa, linh hoạt ống, nắp và các vật liệu khác.

Tính năng sản phẩm C660M Labthink

 

Nhiều chế độ kiểm tra & Quy trình kiểm tra tự động

  • Phương pháp áp suất dương
  • Nhiều chế độ kiểm tra bao gồm kiểm tra nổ, kiểm tra độ rão, kiểm tra độ rão đến hư hỏng và kiểm tra duy trì áp suất
  • Phương pháp thử nghiệm kép về độ giãn hạn chế và độ căng không hạn chế theo lựa chọn của khách hàng
  • Hiển thị thời gian thực các đường cong kiểm tra và thống kê tự động dữ liệu kiểm tra

Giám sát thời gian thực sáng tạo của lưu lượng khí vào

  • Giám sát thời gian thực lưu lượng khí vào dưới áp suất cao đảm bảo điều kiện thử nghiệm thống nhất trong quá trình thử nghiệm
  • Độ lặp lại cao của dữ liệu thử nghiệm