Thiết bị dẫn điện nhỏ gọn CLD18 E+H 

Thông số kỹ thuật trong nháy mắt

 • Phạm vi đo lường

  200 µS/cm đến 1000 mS/cm
  Hằng số tế bào k: 11,0 1/cm

 • Nhiệt độ xử lý

  -10 °C đến 110 °C (14 °F đến 230 °F)
  Khử trùng: tối đa. 130 °C ở áp suất 6 bar tối đa 60 phút
  (Tối đa 266 °F ở 87 psi tối đa 60 phút)

 • Áp suất quá trình

  Áp suất 13 bar lên tới 50 °C (188,5 psi đến 122 °F)
  7,75 bar abs ở 110 °C (112 psi ở 230 °F)
  tối đa 6,0 bar abs ở 130 °C. 60 phút
  (87 psi ở 266°F trong tối đa 60 phút)